Marukalthan vilai – Karthikaivadalai – Melasoorankudi – Asaripallam M.C – Thammathukonam – Konam – Thalavaipuram – Municipal Colony – Koothendadu (Muventhan Nagar) – A.R. Camp Road – Patakasaliyanvilai – Kalainagar – Kunjanvilai – Vallankumaranvilai – Kanabathinagar – NGO Colony – Kovilvilai – Chinanithan Vilai – Malakattuvilai